Wegwijs tijdens een inspectie!
 
Inspectie in uw bedrijf? Geen paniek! Deze opleiding gaat dieper in op de verschillende soorten inspectiediensten, hun bevoegdheden en hun werkwijze. Daarnaast worden uw rechten en plichten als werkgever bij een controle toegelicht en wordt gekeken welke sancties kunnen opgelegd worden bij een inbreuk. In deze opleiding zullen u de nodige handvaten aangereikt worden om controles van inspectiediensten in de toekomst zonder stress te doorstaan. 
  
Datum
Donderdag 6 juni 2019 van 9u - 12u
 
 
Programma
8u30    Onthaal
9u         Wegwijs tijdens een inspectie
11u       Pauze
11u15  Wegwijs tijdens een inspectie, vervolg
12u       Netwerkmoment     
 
Prijs
€ 195 / cursist
 

Onkostenvergoedingen

Onkostenvergoedingen dienen kosten te vergoeden die een werknemer ten laste van zijn werkgever maakt. Het gebeurt echter frequent dat dergelijke vergoedingen betaald worden zonder dat er reële kosten tegenover staan. Dit is niet zonder risico voor de betrokken werkgever.
Tijdens het seminarie zullen de sociaalrechtelijke en fiscale risico’s uiteengezet worden en toegelicht worden wat wel mogelijk is.  
Concreet worden navolgende onderwerpen behandeld:
• Het loonbegrip
• Onkostenvergoedingen als uitzondering op het loonbegrip
• Gevolgen herkwalificatie als loon t.a.v. RSZ en werknemers
• Beperken risico’s
• Overzicht onkostenvergoedingen aanvaard door de RSZ
 
Datum
Dinsdag 18 juni 2019 van 9u - 12u
 
Prijs
€ 150 / cursist

Sociale verkiezingen
 
Wij zijn ons bewust van de obstakels die u kan tegenkomen in de aanloop naar de sociale verkiezingen. Misschien zijn dit uw eerste sociale verkiezingen en weet u niet zo goed wat u te wachten staat? Of misschien wilt u uw kennis gewoon opfrissen? Dan bent u bij ons in goede handen. Onze specialisten van Argus Advocaten en CLB Consult staan u graag bij met raad en daad tijdens deze voormiddag. 
 
Ons seminarie zal handelen over de knelpunten bij de sociale verkiezingen:

• Al dan niet sociale verkiezingen opstarten?
• Omschrijving en bepaling van de technische bedrijfseenheid.
• Definiëring van leidinggevende en kaderpersoneel.
• Kandidaten en ontslagbescherming tijdens occulte periode.
  
Samen op weg naar geslaagde verkiezingen in 2020! 

Datum
Dinsdag 10 september 2019 van 9u - 12u
 
Prijs
€ 150 / cursist

Sociale wetgeving

Sociale wetgeving en door het bos de bomen niet meer zien? Dan is deze tweedaagse opleiding de ideale oplossing! Er wordt een overzicht gegeven van de sociaal-juridische basisreglementeringen en dit van de aanwerving van een werknemer tot de beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Kortom deze opleiding is het ideale instrument om uw kennis over de sociale wetgeving op te frissen maar ook om uw eerste stappen hierin te zetten.
 
Inhoud
• Arbeidsovereenkomsten (soorten, schorsingen, beëindiging, verplichtingen van de partijen, taalgebruik,…)
• Arbeidsreglementering (arbeidsreglement, loonbeschermingswet, betaalde feestdagen, arbeidsduur, deeltijdse arbeid, …)
• Sociale zekerheid (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ-bijdragen,…)
 
Datum
Maandag 14 & 21 oktober 2019
 
Prijs
€ 745 / cursist van 9u - 17u

Ontslag om dringende reden
 
Nog al te vaak zondigen werkgevers tegen de basisprincipes van een ontslag om dringende reden. Fouten of slordigheden tegen de vorm of de termijn hebben nochtans nefaste gevolgen. In dat geval zal een rechter bij een a posteriori controle, hoe ernstig de redenen voor de onmiddellijke beëindiging ook waren, het ontslag als ongeldig afdoen en de werkgever veroordelen tot betaling van een verbrekingsvergoeding.
Ook een slechte voorbereiding van het ontslag of het hanteren van kwestieuze bewijsmiddelen, kunnen roet in het eten gooien. Het is aan de werkgever om de dringende reden te bewijzen, slaagt hij er niet in, zal de verbrekingsvergoeding verschuldigd zijn. zelfs twijfel speelt in het voordeel van de ontslagen werknemer. 
Tot slot is de ene reden voor ontslag de andere niet. Concrete omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een ogenschijnlijk ernstige tekortkoming, gegeven de omstandigheden niet van die aard is elk vertrouwen onmiddellijk en definitief te verliezen.

Hoog tijd dus voor herhaling van de basisprincipes aan de hand concrete voorbeelden uit de meest recente rechtspraak en een overzicht van tips waarmee je onmiddellijk aan de slag kan.

Kennelijk onredelijk ontslag
CAO 109 betreffende de motivering van het ontslag bestaat inmiddels 5 jaar.
Werkgevers zien ondertussen het belang in van de systematische opvolging van werknemers en het nauwgezet documenteren en bijhouden van hun tekortkomingen, ingebrekestellingen en eventuele tuchtsancties in het personeelsdossier. Immers, wanneer de ontslagbeslissing valt, zal de werkgever dit moeten kunnen verantwoorden én onderbouwen naar de werknemer toe, alsook naar de vakorganisatie toe die over de schouders meekijkt.
Werd de betrokken werknemer eerder niet opgevolgd of bijgestuurd en werden frustraties van werkgeverszijde niet vooraf gecommuniceerd, geeft dit soms aanleiding tot uitstel van de ontslagbeslissing of zelfs tot veroordeling van de werkgever in betaling van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag van maximaal 17 weken loon.
Het doel van het seminarie is de werkgever inzichten te verschaffen in de vereisten van CAO 109 betreffende de motivering van het ontslag en de do’s and don’ts mee te geven aan de hand van concrete voorbeelden en recente uitspraken van de verschillende Arbeidsrechtbanken en Arbeidshoven.

Datum
Dinsdag 19 november 2019 van 9u - 12u

Prijs
€ 150 / cursist

 

Praktische informatie
 
 
De opleidingen vinden plaats in de CLB Group opleidingszalen te Alken.
 
Aanmelden kan via de receptie aan de hoofdingang.
  

Industrieterrein Kolmen 1085
3570 Alken
T 011 31 23 41
 

Voor verdere info kan u steeds terecht op onze website www.clbgroup.be
Algemene voorwaarden
 
Uw deelname aan deze opleidingen is definitief na inschrijving.
 
De factuur van de opleiding wordt op voorhand opgemaakt en verstuurd naar het opgegeven facturatieadres.
Tussenkomst via KMO-portefeuille is momenteel nog niet mogelijk voor bovenstaande opleidingen.
 
Annulatie is enkel schriftelijk mogelijk tot 10 kalenderdagen voor aanvang van de opleiding. Bij latere annulatie wordt het volledige inschrijvingsgeld aangerekend. Annuleren kan op volgend e-mailadres: academy@clbgroup.be
 
Bij onvoldoende deelnemers of door onvoorziene omstandigheden kan CLB Group genoodzaakt zijn de opleiding te annuleren of het programma, datum of locatie te wijzigen.